top of page

backstage

SET TEAM
67116252_348630882483987_799569080248539

Ameya Hardikar

Gaurav Anturkar

Gaurav Devarkonda

Harsh Pawar

Kaushik Deshpande

Kaustubh Deshpande

Nikhil Lanke

cOSTUME TEAM
64281797_2473704252650785_39238642030220

Anjali Kalambe

Anu Ganapathy

Ashwini Devarkonda

Devika Naik

Dhakshina Rajendran

Dhruvi Pathak

Kiran Pawar

Monica Bodas

Pooja Parge

Sakshi Goswami

Sanjana Sriram

Savni Vidwans

Make up TEAM

Tanaya Berde

Anika Berde

Shivani Kumar

sTAGE MANAGER

Amrit Joseph

Abe Purushothamar

Audio/vISUAL

Arsh Rampal

Umai Purushothamar

bottom of page